ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden van Smaaakland Catering gevestigd te Emst aan de Hoofdweg 59 . Smaakland Catering stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening te bieden en dat zij zich tot het uiterste zal inspannen voor de tevredenheid van haar klanten.

Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden.
1a Deze Algemene voorwaarden, hierna de voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot verhuur of levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door Smaakland Catering gevestigd te Emst, hierna te noemen Smaakland Catering.
1b Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan Smaakland Catering opdracht geeft tot verhuur, het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.
1c De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden. 
1d Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1e Op overeenkomsten aangegaan door Smaakland Catering zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.


Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten.
2a Alle aanbiedingen van Smaakland Catering zijn verblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld. 2b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per email) door of op bevoegde wijze namens Smaakland Catering van een opdracht, dan wel zodra Smaakland Catering is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 3: Prijzen.
3a Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is Smaakland Catering gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
3b Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht, dan wel zodra Smaakland Catering is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 4: Annuleringen.

4a Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden aan Smaakland catering middels email of brief.
Indien de annulering geschiedt binnen vier werkdagen voor de overeengekomen leverdatum, dan zal de schadevergoeding 50% van de reserveringswaarde bedragen. Tevens zullen de eventueel door Smaakland Catering reeds aangegane verplichtingen jegens derden, en de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Eenmaal geplaatste en door ons telefonisch of per e-mail bevestigde bestellingen kunnen (ten gevolge van bijvoorbeeld slecht weer) niet geannuleerd of geretourneerd worden 4b Ingeval van ‘no-show’ of annulering op de leveringsdatum zal de opdrachtgever in alle gevallen verplicht zijn 100% van de reserveringswaarde te vergoeden. Dit geldt ook voor de reeds aangegane verplichtingen jegens derden, en de daaruit voortvloeiende kosten welk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 4c Bij elk door u gedane annulering zullen naast de eventuele schadevergoeding de reeds (indien van toepassing) gemaakte voorbereidingskosten in rekening worden gebracht.
 

Artikel 5: Termijnen van levering en Transport.
5a Hoewel Smaakland Catering zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dar er geen beletselen zijn voor Smaakland Catering de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5b De keuze van het transport is aan Smaakland Catering, tenzij anders is overeengekomen.
Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. Smaakland Catering is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan van de goederen door opdrachtgever. Indien opdrachtgever verzuimd heeft tijdig maatregelen te nemen tot in ontvangstneming van de goederen, dan is Smaakland Catering gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee Smaakland Catering aan haar leveringsplicht heeft voldaan. Smaakland Catering behoudt
zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren.

Artikel 6: Reclame.
6a Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames en/of klachten zo spoedig mogelijk bij of na uitvoering van de opdracht aan Smaakland Catering te melden, doch uiterlijk binnen 8 dagen na kennisnemen van de reden van de reclame of klacht, op straffe van verval van aanspraken terzake. Indien de reclame naar het oordeel van Smaakland Catering juist is, zal zij te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde diensten en/of goederen, hetzij de goederen of diensten vervangen. Smaakland Catering is niet tot verdere schadevergoeding verplicht.
6b Reclames geven de opdrachtgever geen recht tot verrekening of opschorting.

Artikel 7: Betaling.
7a. De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover Smaakland Catering.
7b. Alle door Smaakland catering geleverde producten dienen contant te worden voldaan bij aflevering., vooraf of betaling binnen twee weken op ons rekeningnummer is uiteraard ook mogelijk. Bij bedragen boven de 400€ verzoeken wij het u het volledige bedrag vooraf op ons rekeningnummer te voldoen.
7c. Smaakland Catering is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of betaling van een borgsom. Bij factuurbedragen vanaf 400€ verlangen wij een voorschot van tenminste 50% van het volledige factuurbedrag, Het restbedrag dient uiterlijk te worden voldaan als omschreven bij 7d.
7d.Opdrachtgever is gehouden facturen van Smaakland Catering te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 14 dagen. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.


Artikel 8: Verplichtingen van een huurder.
8a De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de aard en het doel daarvan en conform de gebruiksaanwijziging en/of aanwijzingen van personeel van Smaakland Catering.
8b De klant aanvaardt alle risico`s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde en verklaart alle redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en te beschikken over, mede gelet op het gebruik van het gehuurde, normaal gebruikelijke verzekeringen.8c. Tenzij anders vermeld op de overeenkomst dient de klant het gehuurde in onbeschadigde schone staat retour te leveren. Smaakland catering brengt bij beschadigde en niet schone materialen kosten in rekening tot een maximum van de nieuwwaarde van het gehuurde.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9a Smaakland Catering is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van: • overmacht, zoals hierna nader is omschreven; • daden of nalatigheden van de opdrachtgevers, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld; •ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde; • handelingen of nalatigheid van Smaakland Catering, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld. •
9b Smaakland Catering is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet - of winstderving, verlies van data e.d.
9c Smaakland Catering is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag in het betreffende geval door haar aansprakelijkheids- verzekeraar wordt uitgekeerd.
9d Smaakland Catering is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Smaakland Catering onder zich heeft.

Artikel 10: Ontbinding
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere de met Smaakland Catering gesloten overeenkomst, alsmede in geval van (aanvraag tot) faillissement of surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Smaakland Catering het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zulks ter keuze van Smaakland Catering zonder dat Smaakland Catering enige schadevergoeding gehouden is, overminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Smaakland Catering ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijke en volledig opeisbaar.

Artikel 11: Uitbesteding werk aan derden.
11a Smaakland Catering is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Smaakland Catering aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Smaakland Catering met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 12: Diensten op locatie.
12a Ingeval Smaakland Catering diensten verricht op of in aan opdrachtgever toebehorende locaties, stelt opdrachtgever – voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is – om niet ter beschikking de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water, riolering, telecommunicatie – en kopieervoorzieningen en gebruik van postfaciliteiten. Tevens stelt opdrachtgever aan opdrachtnemer om niet ter beschikking het gebruik van de arbo technische zaken waaronder Bedrijfshulpverlening – en EHBO voorzieningen.
12b Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 12a genoemde faciliteiten steeds voldoen aan alle wettelijke eisen. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.
12c Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschiften.
12d Belastingen, Buma/Stema-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door Smaakland Catering te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13: Overmacht.
Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto`s, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export – of importverboden, weigering import – en exportvergunningen te verstrekken, export – of importverboden, weigering import – en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van Smaakland Catering.

Artikel 14: Geschillen en toepasslijk recht.
Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal Smaakland Catering en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank
 

Artikel 15: Privacy Statement.

Smaakland catering gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Smaakland Catering houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

Smaakland Catering, Hoofdweg 59 Emst, 8166 AD, www.smaakland.nl

Smaakland@upcmail.nl 06-20557419

D.d. 18-11-2012
RW20130723_1442